คำขวัญของอำเภอธาตุพนม

ไหว้พระธาตุพนม ชมวัตถุโบราณ มันแกวรสหวาน สำราญชายโขง จรรโลงวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้
ครอบคลุมตำบลธาตุพนมและตำบลธาตุพนมเหนือ (  เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลธาตุพนม ) 
 อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนมเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้
เลขที่  111  หมู่  6  ตำบลธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  48110
โทร . 042 - 540537   ,  โทรสาร . 042 - 540537


สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้
อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนมสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนมใต่้
เลขที่  111   หมู่  6   ตำบลธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  48110


oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo


ประมวลภาพ  ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้
ที่ว่าการอำเภอธาตุพนม
หมู่  2    ถนนชยางกูร   ตำบลธาตุพนม   อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
ที่ว่าการอำเภอธาตุพนม


สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม  สาขาอำเภอธาตุพนมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น